Friday, 30 November 2012

Artikel : Beza Zakat, Infaq dan Sedekah.

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan kebuktian iman kita kepada Allah dan sesama muslim yang memerlukannya. Kalau kita melihat dari penggunaan ayat-ayat Al-Quran istilah sedekah, zakat, dan infaq sebetulnya menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infaq dan sedekah memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangkan masalah kemiskinan.

Adapun perbezaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan sedekah hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infaq dan sedekah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infaq dan shadaqah. zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq dan sedekah tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapa saja.

Perbedaannya juga dapat dicermati antara lain yaitu;
1) Zakat itu sifatnya wajib dan adanya ketentuannya/batasan jumlah harta yang harus zakat dan siapa yang boleh menerima.
2) Infaq : sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi)
3) Sedekah: lebih luas dari infaq, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja.

Sedangkan pengertian sedekah, zakat dan infaq yaitu sebagai berikut;

a) Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat sedekah makna asalnya adalah tahqiqu syai'in bisyai'i, atau menetapkan / menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kebada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak di tentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Sedekah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan al-qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan.
 

Sedekah berarti memberi derma, termasuk memberikan derma untuk mematuhi hukum dimana kata zakat digunakan didalam al-qur'an dan sunah. Zakat telah disebut pula sedekah karena zakat merupakan sejenis derma yang diwajibkan sedangkan sedekah adalah sukarela, zakat dikumpulkan oleh pemerintah sebagai suatu pengutan wajib, sedegkan sedekah lainnya dibayarkan secara sukarela. Jumlah dan nisab zakat di tentukan, sedangkan jumlah sedekah yang lainya sepenuhnya tergantung keinginan yang menyumbang.

Pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja shadaqoh mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infaq. Jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat nonmateriil. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya pada istri dsb. Dan shadaqoh adalah ungkapan kejujuran (shiddiq) iman seseorang.

Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, atau melakukan kegiatan amar ma’ruf nahi munkar adakah sedekah.
Dalam hadist Rasulullah memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda: "Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap amar ma'ruf adalah shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri shadaqah". (HR. Muslim)b) Zakat secara bahasa (lughat), berarti : tumbuh; berkembang dan berkah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Seorang yang membayar zakat karena keimanannya nicaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman : "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.". (QS : At-Taubah : 103). Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara') zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah, dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan; dan pendayagunaannya pun ditentukan pula, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam. Atau Zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (nishab) yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (QS. 9:103 dan QS. 30:39). Ulama' Hanafiyyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh Syari' karena Allah.

Demikian halnya menurut mazhab Imam Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkian menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al-Qur'an. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya.


c) Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit (QS. 3:134). Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, dan sebagainya (QS. 2:215).

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang yang sebaiknya diserahkan.

Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfak, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran". (HR. Bukhori)

2. Melakukan amal kebajikan semuanya agar bernilai ganjaran pahala di sisi Allah Swt. Semuanya tergantung pada niat. Rasulullah bersabda: ”Sesungguhnya sahya perbuatan itu hanyalah dengan niat”. (HR. Muslim). Jika Bapak mengeluarkan harta diniatkan sedekah maka akan bernilai ibadah sedekah yang besar ganjarannya dari Allah Swt. Pun demikian jika diniatkan berinfak akan bernilai pahala infak. Tentunya hendaknya terlebih dahulu dimantapkan niat bapak yang manakah amal karikatif (sedekah atau infak) yang bapak pilih dan ditunaikan.

3. Zakat/infaq diberikan kepada saudara-saudara yg kurang mampu seperti keponakan, kakak/adik sendiri menurut ulama diperbolehkan atau tidak berdosa untuk memberi kepadanya zakat. Sebab, mereka bukan menjadi tanggung jawab bapak Ishendar dan dengan catatan bahwa mereka adalah mustahik zakat yaitu apakah mereka masuk kriteria fakir atau miskin. Meskipun demikian, alangkah lebih arifnya jika bapak mengeluarkan harta tersebut sebagai sedekah yang juga tidak kalah besar amalan pahalanya. Dan mengeluarkan zakat malnya pada lembaga amil zakat baik BAZ maupun LAZ yang amanah agar zakat dapat lebih merata tersalurkannya dan dapat terberdayakan mustahiknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa sedekah, infak dan zakat memiliki sisi perbedaan baik penghimpunannya maupun penyalurannya. Dengan mengeluarkan sedekah/infak/zakat sebetulnya untuk bekal investasi nanti di akhirat bahkan akan dijauhkan dari musibah. Rasulpun menjelaskan orang yang mengeluarkan sedekah/zakat akan terhindar dari marabahaya/musibah. Bahkan zakat dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu, akhirnya tercipta suasana ketenangan bathin yang terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, yang selalu melingkupi hati.


- Biro Unit Zakat dan Sedekah'12/13 -

Monday, 26 November 2012

Permohonan Bantuan Zakat December 2012Syarat-syarat permohonan

  1. Merupakan pelajar warganegara Malaysia yang berdaftar di bawah Education Malaysia Jordan dan Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan MPMMJ.
  2. Memohon bantuan untuk menambah sumber kewangan untuk membayar yuran pengajian.
Prosedur memohon zakat daripada Unit Zakat Sedekah MPMMJ
  1. Layari Laman Web Rasmi Unit Zakat dan Sedekah MPMMJ: http://uzsjordan.blogspot.com/
  2. Memuat turun Borang Permohonan Zakat di ruangan “MUAT TURUN” atau klik link ini :- Borang Permohonan Zakat sesi 2012/2013
  3. Isi dan lengkapkan Borang Permohonan Zakat tersebut dengan lengkap.
  4. Hantar borang tersebut kepada Wakil Mantiqah masing-masing(sila rujuk bawah) sebelum 08 Desember 2012 dan memaklumkan masalah kewangan yang anda hadapi.
Setelah menerima borang-borang dan maklumat mengenai pemohon, Barisan Ahli Mesyuarat UZS yang terdiri daripada 2 orang Penasihat UZS, Pengerusi dan semua ahli jawatankuasa UZS akan menganalisa semua maklumat pemohon sama ada layak atau tidak pada  2012. Segala maklumat yang kami terima akan dirahsiakan. Setelah proses analisa, pihak UZS akan menghubungi pemohon-pemohon yang layak menerima bantuan zakat tersebut. Pengagihan kali ini bertujuan untuk membantu penerima zakat membayar yuran-yuran universiti semester musim panas dan semester satu akan datang.

Perwakilan Mantiqah


(Syabab)
MANTIQAH
NAMA
CONTACT NO
IRBID
MOHD  YUHAKIM  FITRI BIN MOHD YUNUS
+962786677819
MU'TAH
NIK MOHAMMAD FAIZ BIN NIK  AZLAN
+962776654328
MAFRAQ
MOHD ISMAIL BIN HASSAN
+962779760898
AMMAN
HAZWAN BIN WAN UMAR
+962775556021

(Akhawat)
MANTIQAH
NAMA
CONTACT NO
IRBID
NUR  HAZWANI BINTI MOHD ZALAZILAH
+962779189457
MU'TAH
SUAIDAH BINTI SAAT
+962776203525
MAFRAQ
UMMU HANAN BINTI ZAIAN
+962779165344
 

 

Tuesday, 20 November 2012

Struktur Organisasi Zakat Dan Sedekah Sesi 2012 / 2013


ORGANISASI UNIT ZAKAT & SEDEKAH 2012 / 2013

Penaung
PEJABAT PENUNTUT MALAYSIA JORDAN (PPMJ)
MAJLIS PERWAKILAN MAHASISWA MALAYSIA JORDAN (MPMMJ)

Penasihat
USTAZ AHMAD BIN YUSSUF
USTAZ TAJUL URUS BIN ABDUL HALIM

Pengerusi
MUHAMMAD FAIZ BIN MAZLAN

Timbalan Pengerusi
NORAISYAH BINTI MOHD ZAMSHARI

Setiausaha
MOHAMMAD ZAHRAN BIN ABDUL RAZAK

Timbalan Setiausaha
NUR SYAZA ADIBAH BINTI MOHD SHAHAR

Bendahari
MOHD ARHAM BIN AMIR FEISAL MERICAN

Timbalan Bendahari
NUR ATHIRAH BINTI MUHAMMAD FA'AIZAL

Biro Promosi dan Publisiti
ISHAK BIN SAUFI

Timbalan Biro Promosi dan Publisiti
SAIDAH HAFIZAH MOHD HANAPIPerwakilan Mantiqah
(syabab)
MANTIQAH
NAMA
CONTACT NO
IRBID
MOHD  YUHAKIM  FITRI BIN MOHD YUNUS
+962786677819
MAFRAQ
NIK MOHAMMAD FAIZ BIN NIK  AZLAN
+962776654328
MU’TAH
MOHD ISMAIL BIN HASSAN
+962779760898

(Akhawat)
MANTIQAH
NAMA
CONTACT NO
IRBID
NOR  HAZWANI BINTI MOHD ZALAZILAH
+962779189457
MAFRAQ
SUAIDAH BINTI SAAT
+962776203525
MU’TAH
UMMU HANAN BINTI ZAIAN
+962779165344
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | 100 Web Hosting